Rådgivning til udlejere og lejere

Udlejers Opsigelse

Som udlejer er det vigtigt at være opmærksom på de særlige krav og regler, der gælder for opsigelse af lejere.

Skærmbillede 2023 06 21 193217

Udlejerens mulighed for opsigelse af boliger er meget begrænset, men selvom lejere generelt er godt beskyttet mod opsigelse, kan der være tilfælde, hvor opsigelse af lejer er mulig.

Det er afgørende at overholde kravene til både hvordan og hvornår opsigelsen skal ske.

Derudover er det vigtigt at skelne mellem at opsige og at ophæve en lejeaftale. 

Som udlejer er det vigtigt at forstå forskellen mellem en opsigelse og en ophævelse af lejeaftalen.

En opsigelse betyder, at lejeaftalen ophører i overensstemmelse med opsigelsesvilkårene i lejekontrakten eller lovgivningen. En ophævelse betyder, at lejeaftalen bringes til ophør med øjeblikkelig virkning, hvis en af parterne handler i strid med lejekontrakten eller lovgivningens bestemmelser.

Som udlejer er det vigtigt at overholde reglerne og sikre, at lejer også overholder kontrakten. Hvis du ønsker at lære mere om reglerne for opsigelse og ophævelse af lejeaftaler, kan du læse videre her.

Frit opsigelige lejemål 

Efter lejeloven er de frit opsigelige lejemål:

 • Enkelte værelser til beboelse, i en bolig (herunder tofamilieshus), som udlejer selv bor i. Opsigelsesvarslet er minimum én måned.
 • Beboelseslejligheder i et tofamilieshus, hvor udlejer bebor den anden beboelseslejlighed. Opsigelsesvarslet er minimum ét år.
 • En udlejet ejerbolig eller andelsbolig, hvis ejeren eller andelshaveren selv agter at bebo lejligheden, hvis det er den samme ejer som indgik kontrakten, hvis udlejer på tidspunktet for opsigelsen ikke ejer andre udlejede ejerboliger eller andelsboliger og lejemålet er indgået den 1. Juli 2015 eller senere. Opsigelsesvarslet er minimum ét år. 
 • Opsigelse som manglende overholdelse af god skik og orden/regler i husordenen.
  Opsigelsesvarsel er tre måneder. Særlige regler for opsigelse ved overtrædelse af husordenen følger nedenfor.
 • Visse erhvervslejemål.

Som udlejer er det vigtigt at være opmærksom på de specifikke krav til opsigelsesvarsler, skriftlighed, indsigelsesvejledning mv., som afhænger af, hvilken type lejemål, som der er tale om opsigelse af. Der kan også fremgå specifikke krav af lejekontrakten, og du kan læse mere her. 

Hvis du lejer en hel lejlighed, er det vigtigt at vide, at mindst et års opsigelsesvarsel er påkrævet. Hvis der er tale om et enkeltværelse i udlejers egen bolig, er varslet en måned. For andre typer lejemål kræver lovgivningen en god begrundelse for at kunne opsige lejeren.

Det er ifølge loven i nogle tilfælde påkrævet, at udlejer sender en skriftlig opsigelse med angivelse af årsagen. Hvis du som lejer er uenig i opsigelsen, skal du i nogle tilfælde indgive skriftlig indsigelse inden for 6 uger efter modtagelsen af opsigelsen. I disse tilfælde skal udlejer indbringe sagen for boligretten inden for 6 uger, og ellers bortfalder opsigelsen automatisk.

Som udlejer er det vigtigt at kende reglerne og overholde dem for at undgå eventuelle juridiske konsekvenser. Hvis du vil lære mere om de forskellige krav til opsigelsesvarsler og godkendte begrundelser for opsigelse af lejemål, kan du læse videre her.

I andre typer lejemål skal udlejer have en god begrundelse for at opsige.

Her kan du læse mere indgående om de specifikke regler for individuel opsigelse af lejemål. 

Tidsbegrænsninger og uopsigelighed

For tidsbegrænsede lejeperioder er lejeforholdet normalt uopsigeligt, medmindre lejeren misligholder aftalen. 

Det er også muligt at aftale mellem udlejer og lejer, at et tidsbegrænset lejemål kan opsiges, og denne aftale skal anføres i §11 i lejekontrakten.” - Jan Blicher Grunnet

Du kan læse meget HER om tidsbegrænsninger i lejeforhold

Opsigelse ved manglende overholdelse af god skik og orden

Hvis du som lejer ikke opfylder dine forpligtelser vedrørende god skik og orden og påvirker de øvrige beboere eller udlejer negativt, kan udlejer opsige lejeaftalen. Her er nogle eksempler på manglende overholdelse af god skik og orden:

 • Du udviser fysisk vold eller chikane mod andre beboere, eller du truer med dette.
 • Din adfærd forårsager gener for de andre beboere, fx støj eller utryghed.
 • Dine husdyr forårsager betydelig gene for andre beboere på grund af støj, lugt eller frygt.
 • Du ødelægger ejendommen eller undlader at vedligeholde lejemålet på passende vis.

Manglende betaling af husleje 

Hvis lejer ikke betaler husleje til tiden, kan udlejer ophæve lejekontrakten efter 14 dage fra forfaldsdatoen, men det er en betingelse, at du som udlejer har sendt lejeren et påkrav om betaling. Påkravet kan tidligst sendes 3 hverdage efter seneste betalingsdato. For at ophævelsen er gyldig og kan danne grundlag for eventuel udsættelse via retten skal påkravet indeholde udlejers krav på huslejen samt en påmindelse om, at lejeforholdet kan ophøre, hvis huslejen ikke betales.

Nedrivning eller ombygning

Udlejer har mulighed for at opsige lejere, hvis ejendommen skal nedrives. Dette gælder, når bygningen fjernes, eller boligerne og lejlighederne nedlægges. Udlejer skal dokumentere, at det er nødvendigt at fraflytte det lejede, hvilket normalt kan ske en nedrivningstilladelse. Det er dog ikke en betingelse for opsigelsen, at nedrivningstilladelsen vedlægges som et bilag til opsigelsen. I nogle tilfælde er der også krav om kommunal tilladelse til nedlæggelse af bolig. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis der er køkkenfaciliteter i boligen og bygningen er eller har været anvendt til helårsbeboelse. Det er normalt afgørende, at have kommunens tilladelse til at nedlægge boligen på opsigelsestidspunktet. Opsigelsesvarslet er typisk på 3 måneder, men længere opsigelsesvarsler kan være aftalt længere varsler i lejekontrakten - læs mere her. Det er vigtigt at bemærke, at udlejer kan blive erstatningsansvarlig, hvis opsigelsen reelt er afgivet for at slippe af med lejeren, og nedrivningen eller ombygningen ikke gennemføres.

Læs mere HER om opsigelse ved nedrivning og ombygning.

Formkrav og skrivelsen

Det virkelig vigtigt, at du opfylder ethvert krav til formen og indholdelsen for ellers skal processen gå om igen.” - Jan Blicher Grunnet

Domstolene ser desværre ikke på, om du har gjort et godt forsøg og kommer 95% i mål. Hvis du eksemplevis ikke har fremsendt med afleveringsattest i nogle situationer, så er det bare surt, og du kan ikke få lejer udsat, selvom han ikke har betalt leje i et år. 

Læs mere om Påkravsskrivelsen her.

Læs mere om Ophævelsesskrivelser her. 

Fremsendelsen

Læs mere om Påkravsskrivelsen her.

Læs mere om Ophævelsesskrivelser her. 

Rette domstol / Huslejenævnet, Fogedretten, Boligretten

Læs mere her om Huslejenævnet, Fogedretten, Boligretten mv. 

 

LinkedIn Liggende samlet team

 

 

 

Ring eller skriv

Du kan ringe på 70707466 eller udfylde formularen (eller skrive på info@lejka.dk)